Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Nadleśnictwa Brzeg informuje o organizacji polowań zbiorowych w OHZ „Rogalice” w dniach 17 i 20 grudnia 2021 r.

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 06-12-2021 14:58
 • Uzupełnienie dokumentacji złożonej w ramach  konkursu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  Uprzejmie  informuję , że Gmina Lubsza złożyła  wniosek w  Ramach  Programu  Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  dotyczący realizacji  projektu grantowego „Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich   w  rozwoju  cyfrowym  – Grant PPGR”,  którego podstawę  stanowiły złożone oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia  i oświadczenia uczniów pełnoletnich. Centrum Projektów  Polska Cyfrowa  w ramach  oceny formalno- merytorycznej  złożonego  przez gminę  wniosku,  zawnioskowało o dokonanie jego  aktualizacji. Powołując się na   zapis §4  ust. 14  Regulaminu konkursu, który brzmi „Grantobiorca zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Grantobiorca, w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie”.      Celem zakwalifikowania wniosku, Gmina została  zobowiązania  do  weryfikacji wszystkich danych  zamieszczonych w  oświadczeniach złożonych przez Państwa w ramach konkursu grantowego „Granty PPGR”: miejsca zamieszkania beneficjenta (ucznia), pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR i  miejsca zamieszkania,  jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta (ucznia) , sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych. Część złożonych przez Państwa oświadczeń, bez załączonych  urzędowych  poświadczeń, nie  zawiera  dostatecznej  ilości  informacji  umożliwiającej uzyskanie potwierdzenia zatrudnienia  z KOWR oraz z rejestrów państwowych znajdujących się zasobach  gminy. Zgodnie z Regulaminu konkursu, Gmina może  dokonać  weryfikacji na  podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie. Mając powyższe na  uwadze, celem poprawnego zweryfikowania  oświadczenia, proszę o dostarczenie  dokumentów: potwierdzenie zamieszkania w  gminie  ucznia ( np. bilet miesięczny, legitymacja szkolna), potwierdzenie faktu  zatrudnienia w PGR krewnych w linii prostej  tj. rodziców dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych  (zaświadczenie , świadectwo pracy lub inny dokument  wystawiony przez  instytucje  organów  publicznych),  potwierdzenie faktu pokrewieństwa ucznia w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) - odpisy aktów stanu  cywilnego, potwierdzenie zamieszkania  przez  członka rodziny w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) w gminie, w której istniał niegdyś PPGR, w której był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu lub inny dokument wystawiony przez  pracodawcę lud instytucje publiczne w którym jest zapis o miejscu zamieszkania)  .  Powyższe  dokumenty z dokładnym oznaczeniem  jakiej sprawy dotyczą, należy dostarczyć  do Urzędu Gminy w  Lubszy  w nieprzekraczalnym terminie  do 14 grudnia  2021r. do godziny 15.00. Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski
  Data publikacji: 03-12-2021 10:42
 • Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2021r.

  Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny. WÓJT Bogusław Gąsiorowski                  
  Data publikacji: 03-12-2021 09:22
 • Zarząd KŁ nr 35 „Ryś” w Opolu informuje o organizowaniu polowań

  Zarząd KŁ nr 35 „Ryś” w Opolu działając w trybie przewidzianym w art. 42 ust. 2b Ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r. z późn. zm. informuje, iż w n/w terminach będzie organizatorem polowań indywidualnych i zbiorowych dla myśliwych polskich i cudzoziemców  wskazanych w przedmiotowej ustawie na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego leśnego nr 23 „Grodziec” położonego w województwie opolskim na terenie powiatu namysłowskiego w obrębie Gmin ŚWIERCZÓW, LUBSZA, NAMYSŁÓW; będących w zasięgu terytorialnym PGL LP N-ctwa BRZEG i NAMYSŁÓW: PDFplan-polowan-rys do gmin Grudzien styczen .pdf
  Data publikacji: 29-11-2021 13:42
 • Nadleśnictwa Brzeg informuje o organizacji polowań zbiorowych w OHZ „Rogalice”

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 29-11-2021 13:38
 • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsza na okres 3 lat.

  Data publikacji: 25-11-2021 08:40
 • Komunikat dla mieszkańców

  Brak opisu obrazka W związku z trwającą na terenie kraju epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli informuję, że od dnia 22 listopada 2021r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy  następujące ograniczenia w obsłudze interesantów: Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie, telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30 fax - 77 411 86 30 poczta e-mail – lubsza@lubsza.ug.gov.pl platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe poprzez urnę postawioną wewnątrz budynku Urzędu, przy wejściu. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, należy wcześniej skontaktować się z pracownikiem merytorycznym telefonicznie: Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121 Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10 Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132 Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142 Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134 Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136
  Data publikacji: 22-11-2021 14:32
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  Do pobrania: PDFZarządzenie WG w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf
  Data publikacji: 19-11-2021 13:28
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 12.00  w Domu Ludowym  w Lubszy
  Data publikacji: 19-11-2021 08:32
 • Nadleśnictwa Brzeg informuje o organizacji polowań zbiorowych w OHZ „Rogalice”.

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 17-11-2021 11:12
Wersja XML