• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powrót do zatrudnienia

Brak opisu obrazka
 
Gmina Lubsza zawarła   porozumienie w dniu 10 grudnia 2013r  nr 316/P/PO/2013
 z Wojewódzkim Urzędem Prascy w Opolu  w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „ Powrót do zatrudnienia’ w ramach projektu POKL.6.1.1.-16-002/13 współfinansowanego ze środków PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Dział 6.1. Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na  regionalnym rynku pracy, współfinansowany   ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zawarte porozumienia przyczyniło się do stworzenia na terenie Gminy Lubsza instytucji Opiekuna dziennego, działającego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45,poz. 235 ze zm. ).
Współpraca w ramach zawartego porozumienia przyczyniła się do :
1) zwiększenia dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla
   dzieci do lat 3 na terenie Gminy Lubsza;
2) zwiększenia powrotu na rynek pracy rodziców z terenu Gminy Lubsza;
3) wsparcia rodzin mieszkających na terenie Gminy Lubsza w sprawowaniu przez nie
     funkcji opiekuńczej wobec dzieci, co pozwala na dokonanie, przez rodzinę optymalnego
    dla danej rodziny wyboru modelu godzenia pracy z wychowaniem dzieci;
4) poprawę szans osób mieszkających na terenie Gminy Lubsza   na rynku pracy oraz
     wzrost ich zatrudnienia.
Projekt „ Powrót do zatrudnienia” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu   do końca czerwca 2015r.   W okresie tym w ramach zawartego porozumienie współpracy Gmina będzie otrzymywała refundację poniesionych środków na wynagrodzenia oraz   składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy Opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3.
 Okres refundacji poniesionych w/w środków przez Gminę   przewidziany jest w czasie trwania projektu przez okres średnio 12 miesięcy , od dnia zawarcia umowy z Dziennym opiekunem  będącym  uczestnikiem projektu „ Powrót do zatrudnienia” .
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3992395
w tym miesiącu: 39167
dzisiaj: 240